X̼i̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼l̼o̼ ̼4̼9̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ẹ̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼á̼t̼ ̼l̼ệ̼c̼h̼ ̼m̼ặ̼t̼:̼ ̼”̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ờ̼ ̼a̼i̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼”̼

X̼i̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼l̼o̼ ̼4̼9̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ẹ̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼á̼t̼ ̼l̼ệ̼c̼h̼ ̼m̼ặ̼t̼:̼ ̼”̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ờ̼ ̼a̼i̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼”̼

“̼B̼ố̼p̼”̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼á̼i̼ ̼t̼á̼t̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼á̼n̼g̼ ̼n̼h̼ằ̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼H̼i̼ề̼n̼ ̼-̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼.̼ ̼B̼ố̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼h̼ầ̼m̼ ̼h̼ầ̼m̼ ̼g̼i̼ậ̼n̼ ̼d̼ữ̼:̼ ̼”̼C̼h̼ị̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼l̼à̼m̼ ̼l̼o̼ạ̼n̼ ̼c̼á̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼à̼y̼ ̼h̼a̼y̼ ̼s̼a̼o̼?̼”̼.̼

T̼h̼e̼o̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼ờ̼ ̼c̼ú̼n̼g̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼g̼i̼á̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ờ̼ ̼p̼h̼ụ̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼T̼ừ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼n̼i̼ệ̼m̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼b̼i̼ ̼k̼ị̼c̼h̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼k̼h̼ổ̼ ̼t̼â̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ạ̼i̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ấ̼m̼ ̼t̼h̼ờ̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼u̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼.̼
C̼ó̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼à̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼”̼ă̼n̼ ̼m̼à̼y̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼P̼h̼ậ̼t̼”̼
K̼h̼i̼ ̼b̼à̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼k̼i̼a̼,̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼h̼ắ̼c̼ ̼n̼h̼ở̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼l̼o̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼m̼a̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼ợ̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼g̼ì̼n̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼ê̼n̼ ̼d̼ặ̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼d̼ặ̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼:̼ ̼”̼B̼ả̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼i̼ ̼H̼i̼ề̼n̼,̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼ấ̼y̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ù̼a̼”̼.̼
Ả̼n̼h̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼a̼.̼
D̼ặ̼n̼ ̼d̼ò̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼v̼ì̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼o̼á̼n̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼x̼u̼ô̼i̼,̼ ̼H̼i̼ề̼n̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼ ̼ô̼n̼g̼,̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼h̼ờ̼ ̼c̼ú̼n̼g̼.̼ ̼H̼i̼ề̼n̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼,̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼s̼ớ̼m̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ắ̼p̼ ̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ỗ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼ô̼n̼g̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼á̼m̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼è̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼a̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼ấ̼y̼ ̼r̼ạ̼n̼g̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼s̼ố̼ ̼p̼h̼ậ̼n̼ ̼m̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼.̼ Đ̼á̼m̼ ̼m̼a̼ ̼x̼o̼n̼g̼,̼ ̼H̼i̼ề̼n̼ ̼x̼i̼n̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼d̼ọ̼n̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼h̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼h̼ắ̼p̼ ̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼r̼ò̼n̼ ̼4̼9̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼m̼ẹ̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼,̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼H̼i̼ề̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ầ̼u̼ ̼h̼ạ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼b̼ổ̼n̼ ̼p̼h̼ậ̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼d̼â̼u̼,̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼v̼à̼ ̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼đ̼ó̼.̼ ̼V̼ì̼ ̼t̼h̼ế̼,̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼t̼h̼ư̼,̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼ừ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ữ̼a̼.̼
Ả̼n̼h̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼a̼.̼
C̼h̼ị̼ ̼H̼i̼ề̼n̼ ̼k̼ể̼:̼ ̼”̼B̼ố̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼,̼ ̼b̼ổ̼n̼ ̼p̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼à̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼n̼g̼ ̼s̼ự̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼o̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼ẻ̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼c̼h̼ế̼t̼,̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼h̼ờ̼ ̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼n̼h̼ ̼k̼h̼ó̼i̼ ̼t̼à̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ủ̼ ̼4̼9̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼l̼ắ̼m̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼a̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼h̼ờ̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼.̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼l̼à̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼m̼u̼a̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼ò̼n̼g̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼g̼i̼ờ̼,̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼s̼ớ̼m̼,̼ ̼t̼r̼ư̼a̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼h̼ắ̼p̼ ̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼ồ̼ ̼c̼ú̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼b̼à̼ ̼b̼á̼c̼ ̼h̼ọ̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼ấ̼u̼ ̼h̼ộ̼ ̼b̼á̼t̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼t̼r̼ứ̼n̼g̼”̼.̼ “̼M̼ẹ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼m̼à̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼ư̼ ̼x̼ử̼ ̼c̼a̼y̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼t̼h̼ế̼,̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ú̼t̼ ̼h̼y̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼ờ̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼â̼m̼ ̼t̼h̼ầ̼m̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼c̼ó̼p̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼b̼ạ̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼n̼à̼o̼ ̼đ̼ó̼ ̼m̼u̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼,̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼h̼ờ̼ ̼c̼ú̼n̼g̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼ô̼i̼”̼,̼ ̼H̼i̼ề̼n̼ ̼n̼ó̼i̼.̼ D̼ĩ̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ộ̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼ơ̼ ̼đ̼ó̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼à̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ộ̼n̼g̼ ̼r̼ã̼i̼.̼ ̼V̼à̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼7̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼H̼i̼ề̼n̼,̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼”̼đ̼i̼”̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼b̼à̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼ă̼m̼,̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ù̼a̼.̼ ̼H̼i̼ề̼n̼ ̼n̼ó̼i̼,̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼ủ̼i̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼r̼õ̼ ̼r̼à̼n̼g̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼o̼n̼ ̼h̼ẳ̼n̼ ̼h̼o̼i̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼”̼ă̼n̼ ̼m̼à̼y̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼P̼h̼ậ̼t̼”̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ứ̼ ̼c̼ố̼ ̼v̼ô̼ ̼t̼h̼â̼n̼.̼

R̼ồ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼H̼i̼ề̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼m̼u̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼à̼.̼ ̼H̼i̼ề̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼ ̼n̼g̼o̼a̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼b̼à̼i̼ ̼v̼ị̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼d̼ọ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼ở̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ữ̼a̼ ̼t̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼â̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼h̼a̼y̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼q̼u̼a̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼e̼m̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼s̼ắ̼m̼ ̼s̼ử̼a̼,̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼â̼u̼.̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼t̼ỉ̼ ̼t̼ê̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼v̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼ý̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼l̼ự̼a̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ố̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼ă̼m̼.̼ B̼ư̼ớ̼c̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼à̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼,̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼b̼a̼n̼ ̼t̼h̼ờ̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼ầ̼m̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ậ̼n̼ ̼d̼ữ̼:̼ ̼”̼C̼á̼i̼ ̼g̼ì̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼y̼?̼ ̼T̼h̼ằ̼n̼g̼ ̼T̼h̼á̼i̼,̼ ̼m̼à̼y̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼a̼o̼,̼ ̼t̼a̼o̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼m̼à̼ ̼m̼à̼y̼ ̼t̼h̼ờ̼ ̼a̼i̼ ̼k̼i̼a̼?̼”̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼b̼à̼y̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ờ̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼,̼ ̼ở̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼h̼ờ̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼H̼i̼ề̼n̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼,̼ ̼c̼h̼ả̼ ̼l̼ẽ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼á̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼à̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼ở̼ ̼c̼h̼ù̼a̼.̼.̼.̼ ̼C̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼h̼ế̼t̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼ô̼n̼g̼ ̼x̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼n̼e̼m̼ ̼n̼é̼p̼,̼ ̼v̼u̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼t̼á̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼á̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼á̼n̼g̼.̼
Ả̼n̼h̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼a̼.̼
“̼Đ̼ồ̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼d̼ạ̼y̼,̼ ̼v̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼.̼ ̼M̼à̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼x̼ú̼i̼ ̼g̼i̼ụ̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼a̼o̼ ̼l̼à̼m̼ ̼l̼o̼ạ̼n̼ ̼c̼á̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼à̼y̼ ̼h̼ả̼?̼ ̼T̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼ì̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼l̼à̼m̼ ̼h̼ả̼?̼ ̼D̼ù̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼m̼à̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼u̼a̼ ̼1̼0̼0̼ ̼c̼á̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼h̼ờ̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼c̼h̼ư̼a̼?̼ ̼L̼à̼m̼ ̼g̼ì̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼ể̼ ̼t̼h̼ờ̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼ợ̼?̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ế̼c̼ ̼m̼ó̼c̼.̼ ̼H̼ô̼m̼ ̼đ̼ó̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼,̼ ̼v̼à̼ ̼r̼a̼ ̼l̼ệ̼n̼h̼ ̼d̼ẹ̼p̼ ̼b̼ỏ̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼h̼ờ̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼,̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ừ̼n̼g̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ể̼ ̼t̼ì̼n̼h̼.
C̼h̼ị̼ ̼H̼i̼ề̼n̼ ̼k̼ể̼:̼ ̼”̼C̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼ổ̼ ̼t̼â̼m̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼ấ̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ỡ̼ ̼đ̼u̼ổ̼i̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼l̼i̼n̼h̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼m̼à̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ờ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼.̼ ̼T̼ừ̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼m̼ặ̼t̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼à̼ ̼t̼h̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼g̼u̼,̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼b̼ộ̼i̼ ̼t̼ổ̼ ̼t̼i̼ê̼n̼,̼ ̼d̼ò̼n̼g̼ ̼m̼á̼u̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼q̼u̼ỷ̼ ̼p̼h̼á̼ ̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼l̼u̼â̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼p̼h̼á̼ ̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼ô̼n̼g̼”̼.̼

“̼C̼ô̼ ̼c̼h̼ọ̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼h̼a̼y̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼?̼”̼
K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼r̼a̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼t̼ộ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼ị̼c̼h̼ ̼l̼i̼ệ̼t̼ ̼n̼g̼ă̼n̼ ̼c̼ả̼n̼ ̼v̼ợ̼ ̼b̼á̼o̼ ̼h̼i̼ế̼u̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼u̼ấ̼t̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼n̼à̼o̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ả̼m̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼ấ̼y̼.̼ C̼h̼ị̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼L̼ê̼,̼ ̼3̼9̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼t̼ừ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼v̼ề̼ ̼r̼a̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ụ̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼n̼h̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼,̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼s̼a̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼,̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼L̼ê̼,̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ả̼m̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼h̼ờ̼ ̼c̼ú̼n̼g̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼o̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ó̼.̼ ̼Đ̼ể̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼ị̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼ý̼,̼ ̼t̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼h̼a̼y̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼,̼ ̼p̼h̼ụ̼n̼g̼ ̼d̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼o̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼h̼ờ̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼o̼n̼.
Ả̼n̼h̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼a̼.̼
“̼K̼h̼i̼ ̼đ̼ó̼ ̼b̼ố̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼ó̼i̼,̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼h̼a̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼g̼i̼à̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼s̼ố̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼a̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼n̼g̼ ̼d̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼c̼ả̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼,̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼á̼m̼ ̼q̼u̼ấ̼y̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼g̼i̼a̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼.̼ ̼Ý̼ ̼b̼ố̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼à̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼h̼ờ̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼ụ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼ụ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ạ̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼n̼ộ̼i̼,̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼g̼i̼á̼c̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼ạ̼ ̼’̼c̼h̼i̼ế̼m̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼’̼,̼ ̼m̼à̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼ủ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼ă̼n̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼ở̼ ̼đ̼ậ̼u̼”̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼L̼ê̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼ T̼ừ̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼u̼ố̼i̼,̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼ợ̼ ̼m̼ấ̼t̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼t̼ỏ̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼h̼a̼y̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼m̼i̼ễ̼n̼ ̼c̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ó̼.̼ ̼N̼h̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼b̼é̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼r̼a̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼s̼ố̼n̼g̼.̼ ̼V̼ì̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼k̼h̼i̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼ ̼-̼ ̼L̼ê̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼n̼h̼a̼u̼,̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼ý̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼ọ̼ ̼r̼a̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼,̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼8̼0̼%̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼m̼u̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼d̼o̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼L̼ê̼ ̼c̼h̼u̼ ̼c̼ấ̼p̼.̼ ̼L̼ê̼ ̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼t̼,̼ ̼h̼a̼i̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼t̼h̼ứ̼,̼ ̼b̼a̼,̼ ̼n̼h̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼n̼ộ̼i̼,̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼ì̼ ̼c̼ả̼n̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼h̼ọ̼ ̼t̼h̼ờ̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ị̼.̼

“̼T̼h̼ế̼ ̼m̼à̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼m̼ấ̼t̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼n̼g̼o̼ắ̼t̼ ̼1̼8̼0̼ ̼đ̼ộ̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼n̼ó̼i̼,̼ ̼c̼ứ̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼à̼i̼ ̼v̼ị̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ũ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ụ̼,̼ ̼t̼h̼ỉ̼n̼h̼ ̼t̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼t̼h̼ắ̼p̼ ̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼n̼ó̼i̼,̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼ể̼ ̼h̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼ở̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼ấ̼m̼ ̼á̼p̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼u̼,̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼t̼h̼ờ̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼ợ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼h̼i̼ê̼n̼ ̼h̼ạ̼ ̼n̼ó̼ ̼c̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼a̼n̼h̼,̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼n̼g̼u̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼ô̼ ̼t̼à̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼ợ̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼g̼ì̼ ̼ở̼ ̼r̼ể̼”̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼L̼ê̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼.̼ R̼ồ̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼ ̼l̼ý̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼,̼ ̼d̼â̼u̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼r̼ể̼ ̼l̼à̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼ể̼ ̼t̼h̼ờ̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼ợ̼ ̼l̼à̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼l̼ý̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼ợ̼ ̼m̼à̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼t̼h̼ờ̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ẻ̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼a̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ợ̼c̼,̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼b̼i̼ế̼t̼.̼.̼.̼,̼ ̼c̼ứ̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼h̼ứ̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼h̼à̼o̼ ̼h̼ứ̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ạ̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼h̼ả̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼.̼ C̼h̼ị̼ ̼L̼ê̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼h̼a̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼h̼i̼ế̼u̼ ̼t̼h̼ả̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼,̼ ̼t̼h̼à̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ị̼u̼,̼ ̼đ̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼h̼ọ̼ ̼đ̼ủ̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼ờ̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼s̼a̼o̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼,̼ ̼s̼a̼o̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ế̼u̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼ ̼k̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼:̼ ̼”̼B̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼r̼ồ̼i̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼m̼à̼ ̼b̼á̼o̼ ̼h̼i̼ế̼u̼ ̼n̼ữ̼a̼.̼ ̼G̼i̼ờ̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼h̼ọ̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼h̼a̼y̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼?̼ ̼N̼ế̼u̼ ̼c̼h̼ọ̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ô̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼b̼ỏ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼â̼y̼”̼.̼
Ả̼n̼h̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼a̼.̼
N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼n̼g̼ơ̼ ̼n̼g̼á̼c̼,̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼h̼à̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼t̼h̼ờ̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼ợ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼h̼a̼y̼ ̼s̼a̼o̼,̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼a̼n̼ ̼t̼h̼ờ̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼ợ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼ệ̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼y̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼h̼a̼y̼ ̼s̼a̼o̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼t̼h̼ế̼.̼ ̼”̼Đ̼ó̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼ ̼c̼â̼u̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼b̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼ộ̼t̼”̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼L̼ê̼ ̼n̼ó̼i̼,̼ ̼”̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼r̼ô̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼r̼á̼o̼ ̼t̼r̼ở̼,̼ ̼í̼c̼h̼ ̼k̼ỷ̼ ̼v̼à̼ ̼c̼o̼i̼ ̼r̼ẻ̼ ̼v̼ợ̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼ữ̼a̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼l̼y̼ ̼h̼ô̼n̼.̼ ̼C̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼m̼u̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼đ̼ô̼i̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼ử̼a̼ ̼g̼i̼á̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼”̼.̼ S̼a̼u̼ ̼l̼y̼ ̼h̼ô̼n̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼L̼ê̼ ̼đ̼à̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼ ̼s̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼C̼ò̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼ ̼t̼ỏ̼ ̼v̼ẻ̼ ̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ậ̼n̼,̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼h̼ứ̼a̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼t̼h̼ờ̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼c̼ự̼ ̼t̼u̼y̼ệ̼t̼:̼ ̼”̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼ù̼n̼g̼ ̼h̼ồ̼n̼ ̼h̼ứ̼a̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼u̼ấ̼t̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼?̼ ̼V̼ả̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼s̼a̼o̼ ̼a̼n̼h̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼h̼o̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼,̼ ̼v̼à̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼ơ̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼h̼ờ̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼ô̼i̼?̼”̼.̼ L̼ê̼ ̼n̼ó̼i̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼ự̼a̼ ̼c̼h̼ọ̼n̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ọ̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼,̼ ̼m̼à̼ ̼c̼h̼ọ̼n̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼l̼ý̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼

N̼g̼u̼ồ̼n̼:̼ ̼h̼t̼t̼p̼s̼:̼/̼/̼k̼i̼e̼n̼t̼h̼u̼c̼.̼n̼e̼t̼.̼v̼n̼/̼p̼h̼o̼n̼g̼-̼t̼h̼e̼/̼t̼a̼t̼-̼c̼o̼n̼-̼d̼a̼u̼-̼s̼u̼n̼g̼-̼m̼a̼t̼-̼v̼i̼-̼d̼a̼m̼-̼t̼h̼o̼-̼b̼o̼-̼m̼e̼-̼d̼e̼-̼2̼4̼7̼3̼9̼0̼.̼h̼t̼m̼l̼

Nguyetanh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.