C̼ã̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼v̼ợ̼,̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼b̼ỏ̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼1̼1̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼r̼ầ̼n̼ ̼t̼r̼u̼ồ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼ ̼l̼ạ̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼ợ̼ ̼x̼e̼m̼

C̼ã̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼v̼ợ̼,̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼b̼ỏ̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼1̼1̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼r̼ầ̼n̼ ̼t̼r̼u̼ồ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼ ̼l̼ạ̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼ợ̼ ̼x̼e̼m̼

D̼o̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼v̼ợ̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼c̼,̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ạ̼o̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ủ̼ ̼1̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼ợ̼.̼
T̼A̼N̼D̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼K̼i̼ề̼u̼ ̼(̼T̼P̼ ̼C̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼ơ̼)̼ ̼x̼é̼t̼ ̼x̼ử̼ ̼s̼ơ̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼(̼3̼9̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼;̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼A̼n̼ ̼H̼o̼à̼,̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼K̼i̼ề̼u̼)̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼”̼H̼à̼n̼h̼ ̼h̼ạ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼”̼.̼ T̼h̼e̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼,̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼v̼ợ̼ ̼l̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼M̼.̼T̼ ̼c̼ó̼ ̼2̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼T̼.̼Đ̼.̼C̼ ̼(̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼v̼à̼ ̼T̼.̼Q̼.̼A̼ ̼(̼1̼1̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼.̼ ̼D̼o̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼m̼â̼u̼ ̼t̼h̼u̼ẫ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼ý̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼l̼y̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼2̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼ẹ̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼C̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼ơ̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼.̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼i̼n̼h̼.
B̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼o̼à̼
S̼á̼n̼g̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼ấ̼y̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼A̼.̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼d̼ậ̼y̼ ̼q̼u̼ấ̼y̼ ̼k̼h̼ó̼c̼,̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼n̼ắ̼m̼ ̼t̼ó̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼k̼é̼o̼ ̼v̼ề̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ạ̼p̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼r̼á̼n̼,̼ ̼m̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼A̼.̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼r̼a̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼n̼ệ̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼.̼ M̼i̼n̼h̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼c̼ở̼i̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼á̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼A̼.̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼ủ̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼á̼o̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼6̼0̼ ̼c̼m̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼,̼ ̼m̼ở̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼t̼ủ̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼n̼ề̼n̼ ̼n̼h̼à̼.̼.̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼h̼ẫ̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼A̼.̼ ̼b̼ò̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼s̼â̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼n̼ề̼n̼ ̼x̼i̼ ̼m̼ă̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼á̼o̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼l̼ạ̼n̼h̼ ̼g̼i̼á̼.̼ T̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼,̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼.̼ ̼q̼u̼a̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼x̼e̼m̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼ạ̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼.̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼v̼i̼d̼e̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼K̼i̼m̼ ̼O̼a̼n̼h̼ ̼(̼e̼m̼ ̼b̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼M̼i̼n̼h̼,̼ ̼ở̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼i̼n̼h̼)̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼g̼i̼ú̼p̼.̼ ̼C̼h̼ị̼ ̼O̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ẹ̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼b̼à̼ ̼P̼h̼ù̼n̼g̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼X̼u̼y̼ế̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼c̼a̼n̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼p̼.̼

K̼h̼i̼ ̼b̼à̼ ̼X̼u̼y̼ế̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ỏ̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼A̼.̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼l̼a̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼b̼ò̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼s̼â̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼á̼o̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼b̼à̼ ̼X̼u̼y̼ế̼n̼ ̼b̼ồ̼n̼g̼ ̼A̼.̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼.̼ ̼B̼à̼ ̼X̼u̼y̼ế̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼A̼n̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼ ̼L̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼a̼n̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼A̼.̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼. T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼V̼K̼S̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼d̼o̼ ̼g̼h̼e̼n̼ ̼t̼u̼ô̼n̼g̼ ̼m̼ù̼ ̼q̼u̼á̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼à̼n̼ ̼b̼ạ̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼.̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼m̼ố̼i̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼c̼. “̼H̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼g̼â̼y̼ ̼p̼h̼ẫ̼n̼ ̼n̼ộ̼,̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼x̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼,̼ ̼m̼à̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼g̼â̼y̼ ̼t̼ổ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼A̼.̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼ý̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼a̼”̼,̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼V̼K̼S̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼.̼
Ả̼n̼h̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼ạ̼
T̼ạ̼i̼ ̼t̼o̼à̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼b̼ạ̼o̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼s̼a̼i̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼v̼à̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼à̼n̼ ̼á̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ H̼Đ̼X̼X̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼â̼y̼ ̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼s̼ợ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼b̼é̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ủ̼ ̼1̼2̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼x̼â̼m̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼o̼ẻ̼,̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼,̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ả̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼v̼à̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ả̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼á̼n̼.̼ ̼V̼ì̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼á̼n̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼k̼h̼ắ̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼,̼ ̼r̼ă̼n̼ ̼đ̼e̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼n̼h̼ằ̼m̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼.̼ ̼H̼Đ̼X̼X̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼2̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼6̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼ù̼ ̼g̼i̼a̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼”̼H̼à̼n̼h̼ ̼h̼ạ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼”̼.̼

N̼g̼u̼ồ̼n̼:̼ ̼h̼t̼t̼p̼s̼:̼/̼/̼n̼l̼d̼.̼c̼o̼m̼.̼v̼n̼/̼p̼h̼a̼p̼-̼l̼u̼a̼t̼/̼c̼l̼i̼p̼-̼g̼h̼e̼n̼-̼t̼u̼o̼n̼g̼-̼b̼a̼o̼-̼h̼a̼n̼h̼-̼c̼o̼n̼-̼r̼u̼o̼t̼-̼c̼h̼u̼a̼-̼t̼r̼o̼n̼-̼1̼-̼t̼u̼o̼i̼-̼r̼o̼i̼-̼g̼u̼i̼-̼c̼l̼i̼p̼-̼c̼h̼o̼-̼v̼o̼-̼2̼0̼2̼1̼0̼4̼1̼2̼1̼6̼2̼2̼5̼5̼7̼9̼4̼.̼h̼t̼m̼

T̼a̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼à̼ ̼g̼h̼é̼ ̼q̼u̼a̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼m̼ẹ̼,̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ố̼ ̼n̼h̼ẫ̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼

T̼a̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼b̼é̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼g̼h̼é̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼m̼ẹ̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼b̼é̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼a̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼h̼ằ̼n̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼r̼o̼i̼.̼
N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼ở̼ ̼x̼ã̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼N̼i̼n̼h̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼i̼n̼h̼,̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼H̼à̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼Y̼ế̼n̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼(̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼ở̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼T̼u̼y̼ ̼1̼)̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼a̼ ̼l̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼H̼à̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼(̼3̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ậ̼p̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼ể̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼é̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼v̼ề̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼g̼h̼é̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼à̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼ở̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼T̼u̼y̼ ̼2̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼m̼ẹ̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼b̼é̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼a̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼c̼.̼ ̼”̼B̼ố̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼m̼ẹ̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼b̼ố̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼b̼ẻ̼ ̼c̼à̼n̼h̼ ̼c̼â̼y̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼q̼u̼ấ̼t̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼á̼u̼”̼,̼ ̼b̼é̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼k̼ể̼.̼
H̼a̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼L̼à̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼b̼é̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼k̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼Đ̼ư̼ợ̼c̼
B̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼m̼ô̼ ̼t̼ả̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ố̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼c̼à̼n̼h̼ ̼c̼â̼y̼ ̼t̼o̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ó̼n̼ ̼t̼a̼y̼ ̼ú̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼h̼â̼n̼.̼ ̼N̼g̼h̼e̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼k̼h̼ó̼c̼,̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼c̼ứ̼u̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼d̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼(̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼é̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼)̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼c̼a̼n̼ ̼n̼g̼ă̼n̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼a̼n̼h̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼d̼ọ̼a̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼b̼ỏ̼ ̼v̼ề̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼x̼i̼n̼ ̼t̼h̼a̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼m̼ẹ̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼.̼ ̼”̼B̼ố̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼c̼ả̼ ̼g̼h̼ế̼ ̼g̼ỗ̼ ̼n̼é̼m̼ ̼t̼r̼ú̼n̼g̼ ̼l̼ư̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼h̼á̼u̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼g̼i̼ờ̼,̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼ở̼ ̼l̼ư̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ầ̼u̼”̼,̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼r̼u̼n̼ ̼r̼u̼n̼ ̼n̼ó̼i̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼H̼i̼ề̼n̼ ̼L̼à̼n̼h̼ ̼(̼3̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼b̼é̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼)̼,̼ ̼2̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼v̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼y̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ẳ̼n̼g̼ ̼c̼h̼â̼n̼,̼ ̼h̼ạ̼ ̼c̼ẳ̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼.̼

̼D̼o̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼L̼à̼n̼h̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼b̼é̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼e̼m̼ ̼g̼á̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼x̼ử̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼ề̼ ̼ở̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼a̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼m̼ẹ̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ố̼ ̼đ̼á̼n̼h̼,̼ ̼m̼ắ̼n̼g̼.̼ ̼H̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼l̼á̼n̼g̼ ̼g̼i̼ề̼n̼g̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼á̼m̼ ̼c̼a̼n̼ ̼n̼g̼ă̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼s̼ợ̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ó̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼.̼ ̼ ̼S̼a̼u̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼đ̼ò̼n̼ ̼r̼o̼i̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼L̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼K̼h̼o̼a̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼Đ̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼i̼n̼h̼.̼ ̼C̼á̼c̼ ̼y̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼k̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼b̼é̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼ở̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ể̼ ̼ổ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼â̼m̼ ̼l̼ý̼.̼ ̼ S̼á̼n̼g̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼Z̼i̼n̼g̼.̼v̼n̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼à̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼h̼ú̼t̼,̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼x̼ã̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼N̼i̼n̼h̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼x̼ã̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ử̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼L̼à̼n̼h̼.̼ ̼”̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼h̼ồ̼ ̼s̼ơ̼,̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼C̼h̼ú̼t̼ ̼n̼ó̼i̼.̼ ̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼x̼ã̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼v̼ố̼n̼ ̼”̼c̼ó̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼”̼ ̼ở̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼l̼â̼u̼ ̼n̼a̼y̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼a̼n̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼p̼.̼ ̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼S̼ở̼ ̼T̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼T̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼g̼ă̼n̼ ̼c̼h̼ặ̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼b̼ạ̼o̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼.̼ ̼

N̼g̼u̼ồ̼n̼:̼ ̼h̼t̼t̼p̼s̼:̼/̼/̼z̼i̼n̼g̼n̼e̼w̼s̼.̼v̼n̼/̼b̼e̼-̼g̼a̼i̼-̼8̼-̼t̼u̼o̼i̼-̼b̼i̼-̼c̼h̼a̼-̼d̼a̼n̼h̼-̼n̼h̼a̼p̼-̼v̼i̼e̼n̼-̼v̼i̼-̼g̼h̼e̼-̼t̼h̼a̼m̼-̼m̼e̼-̼p̼o̼s̼t̼6̼8̼5̼0̼8̼9̼.̼h̼t̼m̼l̼

Nguyetanh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.