C̼á̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼o̼a̼n̼ ̼ứ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼a̼m̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼m̼ồ̼ ̼c̼ô̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼é̼m̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼2̼0̼0̼ ̼n̼g̼h̼ì̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼ạ̼c̼

C̼á̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼o̼a̼n̼ ̼ứ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼a̼m̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼m̼ồ̼ ̼c̼ô̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼é̼m̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼2̼0̼0̼ ̼n̼g̼h̼ì̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼ạ̼c̼

M̼ồ̼ ̼c̼ô̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼đ̼e̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼ư̼u̼ ̼m̼a̼n̼g̼,̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼T̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼ă̼n̼ ̼t̼r̼ộ̼m̼ ̼2̼0̼0̼ ̼n̼g̼h̼ì̼n̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼

̼V̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼a̼m̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼H̼ữ̼u̼ ̼T̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼(̼1̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼9̼,̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼H̼C̼S̼ ̼C̼ẩ̼m̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼)̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼Đ̼o̼à̼n̼ ̼(̼X̼ã̼ ̼Đ̼ộ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼C̼ẩ̼m̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼)̼,̼ ̼c̼h̼é̼m̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼v̼ì̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼t̼r̼ộ̼m̼ ̼2̼0̼0̼ ̼n̼g̼h̼ì̼n̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼p̼h̼ẫ̼n̼ ̼n̼ộ̼.̼̼T̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼ú̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼3̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼e̼m̼,̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼Đ̼ă̼k̼ ̼L̼ă̼k̼.̼ ̼N̼ă̼m̼ ̼T̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼m̼ẹ̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼v̼ì̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼ẫ̼y̼.̼ ̼T̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼a̼ ̼n̼ố̼i̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼ậ̼p̼ ̼đ̼ế̼n̼,̼ ̼2̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼b̼ố̼ ̼T̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼ì̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼g̼i̼ậ̼t̼.̼ ̼T̼ừ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ú̼c̼,̼ ̼T̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼b̼ỗ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ố̼c̼ ̼m̼ồ̼ ̼c̼ô̼i̼ ̼c̼ả̼ ̼b̼ố̼ ̼l̼ẫ̼n̼ ̼m̼ẹ̼,̼ ̼b̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼e̼m̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼h̼ọ̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼c̼ư̼u̼ ̼m̼a̼n̼g̼.S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ T̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼Đ̼o̼à̼n̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼ở̼ ̼x̼ã̼ ̼C̼ẩ̼m̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼(̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼C̼ẩ̼m̼ ̼X̼u̼y̼ê̼n̼,̼ ̼H̼à̼ ̼T̼ĩ̼n̼h̼)̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼ă̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼.̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼ở̼ ̼x̼ã̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼u̼ộ̼n̼g̼.̼ ̼V̼ì̼ ̼t̼h̼ế̼,̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼e̼m̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼v̼à̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼á̼n̼g̼.

D̼o̼ ̼c̼h̼ấ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼,̼ ̼T̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼s̼a̼u̼ ̼5̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼.̼ ̼V̼n̼e̼x̼p̼r̼e̼s̼s̼

Ô̼n̼g̼ ̼Đ̼o̼à̼n̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼k̼h̼á̼ ̼n̼ó̼n̼g̼ ̼n̼ả̼y̼,̼ ̼h̼a̼y̼ ̼l̼a̼ ̼m̼ắ̼n̼g̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼ý̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼T̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼c̼ã̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼m̼à̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼c̼ú̼i̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼i̼m̼ ̼l̼ặ̼n̼g̼.̼ ̼“̼A̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼g̼ì̼ ̼n̼ó̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ú̼i̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼d̼ạ̼ ̼v̼â̼n̼g̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼s̼ứ̼c̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ề̼ ̼n̼ề̼ ̼h̼à̼“̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼ọ̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼,̼ ̼T̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼n̼g̼o̼a̼n̼,̼ ̼h̼i̼ề̼n̼ ̼l̼à̼n̼h̼,̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼h̼ẹ̼n̼.̼ ̼S̼ự̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼q̼u̼á̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ộ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼a̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼à̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼.̼ ̼B̼à̼ ̼T̼.̼T̼.̼V̼ ̼(̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼)̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼:̼ ̼“̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼á̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼T̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼ ̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼g̼i̼ờ̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼n̼g̼o̼a̼n̼ ̼h̼i̼ề̼n̼.̼ ̼T̼ừ̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼T̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼,̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼ạ̼i̼.̼ ̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼x̼a̼ ̼q̼u̼á̼”̼.C̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼a̼m̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼ở̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼T̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼ò̼a̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼v̼à̼ ̼l̼ễ̼ ̼p̼h̼é̼p̼.̼ ̼E̼m̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼k̼h̼á̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼à̼i̼ ̼l̼ẻ̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼b̼è̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼c̼ô̼ ̼q̼u̼ý̼ ̼m̼ế̼n̼.̼ ̼“̼L̼ớ̼p̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼ơ̼i̼,̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼/̼ ̼E̼m̼ ̼ở̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼t̼r̼ố̼n̼g̼ ̼v̼ắ̼n̼g̼/̼ ̼C̼ả̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼l̼ặ̼n̼g̼/̼ ̼3̼7̼ ̼c̼ặ̼p̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼t̼r̼ò̼n̼ ̼n̼g̼ấ̼n̼ ̼l̼ệ̼ ̼v̼ò̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼…̼”̼ ̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼d̼ò̼n̼g̼ ̼t̼h̼ơ̼ ̼t̼i̼ễ̼n̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼H̼à̼ ̼(̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼m̼ô̼n̼ ̼G̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼d̼â̼n̼)̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼T̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼.

N̼g̼ô̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼T̼i̼ề̼n̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼.

K̼h̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Đ̼o̼à̼n̼,̼ ̼b̼à̼ ̼C̼h̼u̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼-̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼x̼ã̼ ̼C̼ẩ̼m̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Đ̼o̼à̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼X̼ã̼ ̼Đ̼ộ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼.̼ ̼“̼X̼é̼t̼ ̼v̼ề̼ ̼g̼ó̼c̼ ̼đ̼ộ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼ấ̼y̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼n̼ổ̼,̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼i̼a̼o̼,̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼h̼ò̼a̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼a̼i̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼g̼ì̼ ̼ở̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼ ̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼g̼i̼ờ̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼h̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Đ̼o̼à̼n̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼ê̼m̼ ̼ấ̼m̼.̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼T̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼o̼a̼n̼.̼ ̼M̼ấ̼y̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼n̼a̼y̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼b̼à̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼,̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼x̼a̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼á̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼”̼,̼ ̼b̼à̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼b̼á̼o̼ ̼V̼n̼e̼x̼p̼r̼e̼s̼s̼.̼N̼h̼ư̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼i̼n̼,̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼9̼h̼3̼0̼ ̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼u̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Đ̼o̼à̼n̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼v̼ợ̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼2̼0̼0̼ ̼n̼g̼h̼ì̼n̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ủ̼.̼ ̼N̼g̼h̼i̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼T̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼t̼r̼ộ̼m̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼b̼ế̼p̼ ̼t̼r̼a̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼T̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼d̼a̼o̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼é̼m̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼h̼á̼t̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼T̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ấ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼m̼ặ̼t̼,̼ ̼g̼ụ̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼. S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼T̼h̼.̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Đ̼o̼à̼n̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼t̼h̼ả̼n̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼x̼ế̼p̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼á̼o̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼i̼ ̼d̼u̼ ̼l̼ị̼c̼h̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼b̼è̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ê̼m̼.C̼ò̼n̼ ̼e̼m̼ ̼T̼h̼.̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼ợ̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Đ̼o̼à̼n̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼H̼à̼ ̼T̼ĩ̼n̼h̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ấ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼s̼ọ̼ ̼n̼ã̼o̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ứ̼t̼ ̼2̼ ̼n̼g̼ó̼n̼ ̼t̼a̼y̼.̼D̼o̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼,̼ ̼e̼m̼ ̼T̼h̼.̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼r̼a̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼(̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼)̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ v̼à̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼.G̼â̼y̼ ̼á̼n̼ ̼x̼o̼n̼g̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Đ̼o̼à̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼d̼u̼ ̼l̼ị̼c̼h̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼B̼ì̼n̼h̼,̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼i̼n̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼k̼ị̼c̼h̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼.

N̼g̼u̼ồ̼n̼:̼ ̼h̼t̼t̼p̼s̼:̼/̼/̼s̼a̼o̼s̼t̼a̼r̼.̼v̼n̼/̼x̼a̼-̼h̼o̼i̼/̼x̼o̼t̼-̼x̼a̼-̼h̼o̼a̼n̼-̼c̼a̼n̼h̼-̼n̼a̼m̼-̼s̼i̼n̼h̼-̼1̼6̼-̼t̼u̼o̼i̼-̼b̼i̼-̼c̼a̼u̼-̼r̼u̼o̼t̼-̼c̼h̼e̼m̼-̼c̼h̼e̼t̼-̼v̼i̼-̼n̼g̼h̼i̼-̼t̼r̼o̼m̼-̼2̼0̼0̼-̼n̼g̼h̼i̼n̼-̼m̼o̼-̼c̼o̼i̼-̼c̼h̼a̼-̼m̼e̼-̼t̼u̼-̼n̼h̼o̼-̼l̼a̼-̼l̼o̼p̼-̼t̼r̼u̼o̼n̼g̼-̼t̼a̼i̼-̼g̼i̼o̼i̼-̼c̼u̼a̼-̼t̼r̼u̼o̼n̼g̼-̼5̼0̼2̼1̼5̼6̼4̼.̼h̼t̼m̼l̼

Nguyetanh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.