C̼h̼o̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼1̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼ạ̼c̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼ơ̼m̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼t̼ú̼m̼ ̼t̼ó̼c̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼

C̼h̼o̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼1̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼ạ̼c̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼ơ̼m̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼t̼ú̼m̼ ̼t̼ó̼c̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼

M̼ộ̼t̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼1̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼ạ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼à̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼o̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼ơ̼m̼,̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼ạ̼ ̼t̼ú̼m̼ ̼t̼ó̼c̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼t̼ấ̼p̼ ̼v̼ì̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼b̼à̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼c̼ó̼c̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼b̼é̼.̼
̼Ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼-̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼x̼ã̼ ̼N̼g̼h̼i̼ ̼D̼i̼ê̼n̼ ̼(̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼N̼g̼h̼i̼ ̼L̼ộ̼c̼,̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼)̼ ̼-̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼ạ̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼x̼ô̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼à̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼u̼n̼g̼.
B̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼B̼ả̼o̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼P̼V̼.̼
̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼6̼7̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼8̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼N̼g̼h̼i̼ ̼D̼i̼ê̼n̼)̼ ̼x̼i̼n̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼ă̼n̼.̼ ̼B̼à̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼̼ X̼o̼n̼g̼ ̼b̼ữ̼a̼ ̼t̼r̼ư̼a̼,̼ ̼b̼à̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼d̼ặ̼n̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼à̼ ̼r̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼ỏ̼ ̼đ̼i̼.̼̼ Đ̼ế̼n̼ ̼1̼6̼h̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼g̼ồ̼m̼ ̼3̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼4̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼b̼à̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼t̼ấ̼p̼. N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼h̼ố̼t̼ ̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼c̼ứ̼u̼,̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼u̼ổ̼i̼ ̼đ̼á̼n̼h̼,̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼h̼ô̼ ̼h̼o̼á̼n̼ ̼“̼b̼ắ̼t̼ ̼c̼ó̼c̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼”̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼c̼a̼n̼ ̼n̼g̼ă̼n̼,̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼n̼à̼y̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼b̼ỏ̼ ̼đ̼i̼.

̼T̼h̼e̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼S̼ơ̼n̼,̼ ̼b̼à̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼,̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼b̼à̼ ̼ở̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼á̼u̼.̼ ̼B̼à̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼h̼i̼ề̼n̼ ̼l̼à̼n̼h̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ấ̼m̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼t̼h̼ơ̼m̼ ̼t̼h̼ả̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼ ̼X̼á̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼ở̼ ̼x̼ã̼ ̼N̼g̼h̼i̼ ̼H̼o̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼ạ̼c̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼à̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼c̼ó̼c̼ ̼-̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼n̼ó̼i̼.̼
N̼g̼u̼ồ̼n̼:̼h̼t̼t̼p̼s̼:̼/̼/̼l̼a̼o̼d̼o̼n̼g̼.̼v̼n̼/̼x̼a̼-̼h̼o̼i̼/̼c̼h̼o̼-̼t̼r̼e̼-̼d̼i̼-̼l̼a̼c̼-̼a̼n̼-̼c̼o̼m̼-̼n̼g̼u̼o̼i̼-̼p̼h̼u̼-̼n̼u̼-̼b̼i̼-̼t̼u̼m̼-̼t̼o̼c̼-̼d̼a̼n̼h̼-̼h̼o̼i̼-̼d̼o̼n̼g̼-̼t̼o̼i̼-̼t̼a̼p̼-̼6̼6̼2̼1̼6̼8̼.̼l̼d̼o̼

B̼ị̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼ể̼ ̼‘̼h̼ờ̼’̼ ̼đ̼u̼ổ̼i̼ ̼đ̼á̼n̼h̼,̼ ̼c̼h̼a̼ ̼v̼ợ̼ ̼t̼ô̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼

(̼C̼A̼O̼)̼ ̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼ể̼ ̼“̼h̼ờ̼”̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼a̼y̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼k̼h̼ú̼c̼ ̼g̼ỗ̼ ̼p̼h̼ó̼n̼g̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼đ̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼s̼ợ̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼g̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼x̼e̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼.̼
Tạ̼i̼ ̼t̼r̼ụ̼ ̼s̼ở̼ ̼T̼A̼N̼D̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Đ̼ắ̼k̼ ̼L̼ắ̼k̼,̼ ̼T̼A̼N̼D̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼a̼o̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼Đ̼à̼ ̼N̼ẵ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼ở̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼p̼h̼ú̼c̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼x̼é̼t̼ ̼x̼ử̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼Q̼u̼ý̼ ̼H̼ợ̼i̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼3̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼x̼ã̼ ̼E̼a̼ ̼N̼a̼m̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼E̼a̼ ̼H̼’̼l̼e̼o̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Đ̼ắ̼k̼ ̼L̼ắ̼k̼)̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼ T̼h̼e̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼,̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼Q̼u̼ý̼ ̼H̼ợ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼5̼8̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼)̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼H̼ợ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼x̼í̼c̼h̼ ̼m̼í̼c̼h̼.
B̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼H̼ợ̼i̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ò̼a̼
̼Đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼2̼-̼5̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼H̼ợ̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ể̼n̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼c̼à̼y̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ử̼i̼ ̼H̼ợ̼i̼,̼ ̼H̼ợ̼i̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼m̼á̼y̼ ̼c̼à̼y̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼ở̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼v̼ợ̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼b̼á̼n̼ ̼d̼ư̼a̼ ̼h̼ấ̼u̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼k̼h̼ú̼c̼ ̼g̼ỗ̼ ̼d̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼8̼0̼ ̼c̼m̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼p̼h̼ó̼n̼g̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼đ̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼á̼n̼h̼.̼ ̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼H̼ợ̼i̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼g̼ậ̼y̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼đ̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼s̼ợ̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼x̼e̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ố̼c̼ ̼đ̼ộ̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼,̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼h̼ô̼:̼ ̼“̼C̼ứ̼u̼,̼ ̼c̼ứ̼u̼…̼”̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼g̼,̼ ̼d̼o̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ố̼c̼ ̼đ̼ộ̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼n̼g̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼,̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼.̼̼ M̼ặ̼c̼ ̼d̼ù̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼H̼ợ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼x̼e̼m̼ ̼x̼é̼t̼ ̼m̼à̼ ̼b̼ỏ̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼H̼ợ̼i̼ ̼b̼ỏ̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼T̼P̼.̼ ̼H̼C̼M̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼b̼á̼n̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼đ̼u̼ổ̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼.̼ ̼H̼ợ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼a̼m̼ ̼đ̼ể̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼.

T̼A̼N̼D̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Đ̼ắ̼k̼ ̼L̼ắ̼k̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼ở̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼x̼é̼t̼ ̼x̼ử̼ ̼s̼ơ̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼v̼à̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼H̼ợ̼i̼ ̼1̼2̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼ù̼ ̼g̼i̼a̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼ ̼B̼ả̼n̼ ̼á̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼s̼ơ̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼b̼ị̼ ̼k̼h̼á̼n̼g̼ ̼c̼á̼o̼ ̼v̼à̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼r̼a̼ ̼x̼é̼t̼ ̼x̼ử̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼.̼ ̼T̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼p̼h̼ú̼c̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼H̼ợ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼ố̼i̼ ̼t̼r̼ậ̼t̼ ̼t̼ự̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼ ̼t̼h̼u̼ ̼t̼h̼ậ̼p̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼,̼ ̼H̼Đ̼X̼X̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼,̼ ̼d̼ù̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼H̼ợ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼g̼ậ̼y̼,̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼x̼e̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ố̼c̼ ̼đ̼ộ̼ ̼c̼a̼o̼ ̼đ̼ể̼ ̼u̼y̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼s̼á̼t̼,̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼m̼à̼ ̼t̼h̼ờ̼ ̼ơ̼ ̼b̼ỏ̼ ̼v̼ề̼.̼ ̼K̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ú̼c̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ò̼a̼,̼ ̼H̼Đ̼X̼X̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼y̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼á̼n̼ ̼s̼ơ̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼,̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼H̼ợ̼i̼ ̼1̼2̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼ù̼ ̼g̼i̼a̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼

̼B̼ả̼o̼ ̼B̼ì̼n̼h̼
N̼g̼u̼ồ̼n̼:̼h̼t̼t̼p̼s̼:̼/̼/̼c̼o̼n̼g̼a̼n̼.̼c̼o̼m̼.̼v̼n̼/̼v̼u̼-̼a̼n̼/̼b̼i̼-̼c̼o̼n̼-̼r̼e̼-̼h̼o̼-̼d̼u̼o̼i̼-̼d̼a̼n̼h̼-̼c̼h̼a̼-̼v̼o̼-̼t̼o̼n̼g̼-̼v̼a̼o̼-̼x̼e̼-̼m̼a̼y̼-̼t̼u̼-̼v̼o̼n̼g̼_̼2̼0̼2̼9̼4̼.̼h̼t̼m̼l̼

Nguyetanh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.