C̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼h̼u̼ỷ̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼,̼ ̼é̼p̼ ̼p̼h̼á̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼”̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼p̼h̼á̼n̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼”̼

C̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼h̼u̼ỷ̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼,̼ ̼é̼p̼ ̼p̼h̼á̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼”̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼p̼h̼á̼n̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼”̼

G̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼T̼.̼D̼ ̼k̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼a̼n̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼c̼ô̼ ̼p̼h̼á̼ ̼t̼h̼a̼i̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼e̼m̼ ̼b̼é̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼r̼a̼ ̼s̼ẽ̼ ̼”̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ả̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼”̼.̼

K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼g̼ẫ̼u̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼m̼à̼ ̼t̼ừ̼ ̼”̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼-̼ ̼s̼i̼n̼g̼l̼e̼ ̼m̼o̼m̼”̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼a̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼.̼ ̼X̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ạ̼i̼,̼ ̼k̼h̼á̼i̼ ̼n̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼t̼h̼o̼á̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼n̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼ở̼i̼ ̼m̼ở̼ ̼h̼ơ̼n̼.̼ ̼C̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼n̼h̼a̼u̼,̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼h̼i̼ế̼m̼.̼ ̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼h̼ố̼i̼ ̼b̼ỏ̼,̼ ̼r̼u̼ồ̼n̼g̼ ̼r̼ẫ̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼h̼i̼ế̼m̼,̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼s̼â̼u̼ ̼s̼ắ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼e̼m̼.̼
T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼é̼o̼ ̼l̼e̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼ộ̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ẽ̼ ̼l̼à̼ ̼h̼i̼ế̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼.̼ ̼B̼ị̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼đ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼l̼ý̼ ̼d̼o̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼v̼ô̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ả̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼r̼ồ̼i̼,̼ ̼s̼o̼n̼g̼,̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼c̼ả̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼ ̼v̼ì̼.̼.̼.̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼á̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼b̼ó̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼q̼u̼á̼ ̼h̼y̼ ̼h̼ữ̼u̼.̼ ̼Đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼.̼D̼ ̼(̼H̼ư̼n̼g̼ ̼Y̼ê̼n̼)̼,̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ở̼.
C̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼.̼D̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼x̼a̼.̼ ̼(̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼N̼V̼C̼C̼)̼
T̼.̼D̼ ̼t̼â̼m̼ ̼s̼ự̼:̼ ̼”̼E̼m̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼a̼y̼ ̼2̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼.̼ ̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼e̼m̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼v̼à̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼2̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼é̼,̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼ề̼ ̼r̼a̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼e̼m̼.̼ ̼H̼ọ̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼i̼ ̼x̼e̼m̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ẹ̼p̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼ị̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼o̼ ̼2̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼ự̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼e̼m̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼à̼ ̼v̼ề̼ ̼x̼i̼n̼ ̼p̼h̼é̼p̼,̼ ̼h̼ọ̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼h̼ố̼i̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼i̼ ̼p̼h̼á̼ ̼t̼h̼a̼i̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼ể̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼e̼m̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼a̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼e̼m̼.̼
K̼h̼i̼ ̼e̼m̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼a̼i̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ử̼ ̼c̼u̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼a̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼ể̼ ̼c̼ả̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼u̼ố̼n̼,̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼p̼h̼á̼ ̼b̼ỏ̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼g̼i̼ả̼n̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼ý̼ ̼b̼ỏ̼ ̼b̼é̼ ̼đ̼i̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼a̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼h̼i̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼p̼h̼á̼ ̼t̼h̼a̼i̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼á̼i̼ ̼n̼a̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼m̼ổ̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼t̼ự̼ ̼đ̼i̼ ̼m̼à̼ ̼l̼o̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼(̼c̼h̼i̼ ̼p̼h̼í̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼n̼à̼y̼ ̼k̼h̼á̼ ̼c̼a̼o̼)̼.̼ ̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ù̼a̼ ̼đ̼ô̼n̼g̼.̼ ̼M̼ư̼a̼ ̼g̼i̼ó̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼h̼é̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼ắ̼t̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼,̼ ̼e̼m̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼i̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼h̼ố̼i̼.
A̼n̼h̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼ý̼,̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ẹ̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ ̼x̼e̼m̼ ̼b̼ó̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼e̼m̼ ̼b̼é̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼k̼h̼ổ̼ ̼3̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼e̼m̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼a̼y̼ ̼s̼á̼t̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼h̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼(̼c̼o̼n̼ ̼e̼m̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼G̼à̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼G̼à̼ ̼1̼9̼9̼3̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ẹ̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼G̼à̼)̼!̼”̼.
T̼i̼n̼ ̼n̼h̼ắ̼n̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼T̼.̼D̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼l̼ý̼ ̼d̼o̼ ̼m̼à̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼b̼ỏ̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ô̼ ̼v̼ì̼ ̼b̼ó̼i̼ ̼t̼o̼á̼n̼.
Q̼u̼ả̼ ̼l̼à̼ ̼l̼ý̼ ̼d̼o̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ờ̼i̼!̼ ̼C̼á̼c̼ ̼c̼ụ̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼”̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ờ̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼i̼ê̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼i̼ê̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼à̼n̼h̼”̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼i̼ê̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼k̼i̼ể̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼l̼ý̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼,̼ ̼h̼a̼y̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ô̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ạ̼o̼?̼ ̼C̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼ ̼l̼à̼ ̼d̼o̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼,̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼x̼á̼c̼ ̼d̼o̼ ̼b̼ó̼i̼ ̼t̼o̼á̼n̼?̼ ̼C̼ó̼ ̼l̼ẽ̼ ̼đ̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼l̼à̼ ̼c̼á̼i̼ ̼c̼ớ̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ả̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ù̼a̼ ̼v̼à̼o̼,̼ ̼đ̼ẩ̼y̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼l̼i̼n̼h̼ ̼b̼é̼ ̼b̼ỏ̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼x̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼h̼ọ̼.̼ ̼B̼a̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼,̼ ̼đ̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼b̼é̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼.̼.̼.
N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼n̼h̼ắ̼n̼ ̼t̼h̼ờ̼ ̼ơ̼ ̼c̼h̼ố̼i̼ ̼b̼ỏ̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼m̼à̼ ̼T̼.̼D̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ô̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼l̼ò̼n̼g̼.̼
T̼.̼D̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼y̼,̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼v̼ì̼ ̼2̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼ổ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼á̼i̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼.̼ ̼C̼ô̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼d̼ằ̼n̼ ̼v̼ặ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼h̼y̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼s̼ẽ̼ ̼s̼á̼t̼ ̼c̼á̼n̼h̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼r̼a̼n̼h̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼s̼u̼ý̼t̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼.̼”̼E̼m̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼2̼ ̼l̼ầ̼n̼.̼ ̼C̼ó̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼ủ̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼m̼à̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼v̼à̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ù̼n̼g̼ ̼3̼ ̼t̼ế̼t̼ ̼â̼m̼ ̼l̼ị̼c̼h̼,̼ ̼e̼m̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼g̼h̼ế̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼P̼h̼ố̼ ̼N̼ố̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼a̼i̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼h̼a̼n̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ẻ̼ ̼e̼m̼ ̼g̼i̼ậ̼n̼,̼ ̼k̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼e̼m̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼u̼ổ̼i̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼i̼.̼ ̼E̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼i̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼h̼ờ̼ ̼ơ̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ắ̼t̼ ̼m̼á̼y̼”̼.̼

T̼.̼D̼ ̼t̼â̼m̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼t̼ủ̼i̼ ̼h̼ờ̼n̼:̼ ̼”̼E̼m̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼à̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼ữ̼a̼,̼ ̼h̼ọ̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼:̼ ̼’̼M̼à̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼m̼à̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼’̼.̼ ̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼â̼u̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ả̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼e̼m̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼q̼u̼ê̼n̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼ư̼ớ̼t̼ ̼đ̼ẫ̼m̼ ̼m̼á̼u̼,̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼ỏ̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼e̼m̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼a̼y̼ ̼d̼ứ̼t̼,̼ ̼t̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼b̼é̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ỏ̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼i̼.̼ ̼S̼á̼n̼g̼ ̼m̼ù̼n̼g̼ ̼4̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼3̼ ̼c̼h̼o̼ ̼e̼m̼ ̼v̼a̼y̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼v̼à̼ ̼m̼u̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼B̼ạ̼n̼ ̼b̼è̼ ̼e̼m̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼e̼m̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ừ̼,̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼đ̼ó̼ ̼e̼m̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼i̼ệ̼n̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼đ̼ó̼.̼ ̼S̼ố̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼ă̼m̼ ̼t̼ố̼i̼,̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼u̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼ả̼y̼ ̼c̼ả̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼m̼ặ̼t̼.̼ ̼Đ̼ê̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼ô̼n̼ ̼m̼ệ̼t̼ ̼l̼ử̼,̼ ̼e̼m̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼ệ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼m̼à̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼r̼ũ̼ ̼r̼ư̼ợ̼i̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼ử̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼ử̼a̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼đ̼ấ̼t̼”̼.
C̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼m̼a̼y̼ ̼m̼ắ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼T̼.̼D̼ ̼v̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼b̼ọ̼c̼.̼ ̼T̼.̼ ̼D̼ ̼k̼ể̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ọ̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼e̼m̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼ă̼n̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼r̼a̼u̼ ̼b̼ổ̼ ̼d̼ư̼ỡ̼n̼g̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼c̼h̼e̼r̼r̼y̼ ̼đ̼ắ̼t̼ ̼đ̼ỏ̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ô̼ ̼ă̼n̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼d̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼i̼.̼ ̼M̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼c̼a̼,̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ô̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼c̼h̼a̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼.̼.̼.̼ ̼C̼ứ̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼ứ̼ ̼s̼u̼ô̼n̼ ̼s̼ẻ̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼T̼.̼D̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ộ̼t̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼
V̼ì̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼ ̼n̼í̼u̼ ̼k̼é̼o̼ ̼m̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ử̼i̼ ̼m̼ắ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ậ̼m̼ ̼t̼ệ̼.̼
C̼h̼ỉ̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼o̼n̼ ̼d̼ạ̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼g̼i̼á̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼ă̼m̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼k̼h̼ổ
C̼ò̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼b̼ố̼ ̼e̼m̼ ̼b̼é̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼k̼ể̼:̼ ̼”̼L̼ú̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼e̼m̼ ̼c̼ó̼ ̼r̼a̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼3̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼o̼ ̼e̼m̼ ̼1̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼h̼y̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼e̼m̼ ̼v̼à̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼.̼ ̼E̼m̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼e̼m̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼e̼m̼ ̼k̼h̼ổ̼ ̼s̼ở̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼ẹ̼n̼ ̼h̼ò̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼k̼i̼a̼.̼ ̼V̼à̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼á̼p̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼e̼m̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼:̼ ̼’̼T̼ạ̼i̼ ̼s̼a̼o̼ ̼t̼a̼o̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼h̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼m̼à̼y̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼a̼o̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼s̼ự̼ ̼l̼ự̼a̼ ̼c̼h̼ọ̼n̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼h̼ơ̼n̼?̼ ̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼a̼o̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼a̼i̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ự̼a̼ ̼c̼h̼ọ̼n̼’̼. C̼o̼n̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼3̼1̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼.̼ ̼C̼h̼á̼u̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼v̼ì̼ ̼e̼m̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼b̼á̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼p̼,̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼k̼ì̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼d̼ọ̼a̼ ̼s̼ả̼y̼.̼ ̼M̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼đ̼ỡ̼.̼ ̼T̼ừ̼ ̼c̼á̼i̼ ̼á̼o̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼ ̼t̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼a̼n̼x̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼d̼ư̼ ̼k̼h̼i̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼i̼.̼
E̼m̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼m̼ự̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼t̼h̼ò̼i̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼a̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼.̼ ̼E̼m̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼e̼m̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼e̼m̼,̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼d̼á̼m̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼a̼n̼h̼ ̼k̼h̼i̼ ̼h̼ọ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼.̼

N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼c̼o̼n̼ ̼e̼m̼ ̼v̼ô̼ ̼t̼ộ̼i̼!̼ ̼H̼ọ̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼á̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼e̼m̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼g̼ì̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼h̼ọ̼!̼ ̼G̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼ố̼m̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼(̼b̼ị̼ ̼t̼ổ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼s̼a̼u̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼)̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼ì̼.̼
E̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼o̼n̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ẹ̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼h̼ố̼i̼,̼ ̼đ̼ổ̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼e̼m̼ ̼c̼h̼ử̼a̼ ̼h̼o̼a̼n̼g̼.̼ ̼E̼m̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼b̼ố̼ ̼s̼ẽ̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼e̼m̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼h̼ọ̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼,̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼è̼m̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼b̼é̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼à̼n̼h̼ ̼l̼ặ̼n̼ ̼h̼a̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼.̼ ̼K̼ế̼t̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼e̼m̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼n̼ữ̼a̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼a̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼e̼m̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼e̼m̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼e̼m̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼.̼.̼.̼”̼.
C̼h̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼b̼â̼y̼ ̼g̼i̼ờ̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼s̼ẽ̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼,̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼s̼ố̼ ̼0̼.̼ ̼T̼.̼D̼ ̼b̼ả̼o̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ủ̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼h̼u̼y̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼,̼ ̼h̼ọ̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ô̼ ̼l̼ớ̼n̼,̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼n̼ó̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼h̼ọ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ố̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼h̼ọ̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼x̼e̼m̼ ̼x̼é̼t̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼t̼ê̼n̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼g̼i̼ờ̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ứ̼ ̼t̼ự̼ ̼s̼i̼n̼h̼,̼ ̼t̼ự̼ ̼n̼u̼ô̼i̼,̼ ̼t̼ự̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼é̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼h̼ọ̼ ̼m̼ẹ̼.̼
N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼d̼ò̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼n̼h̼ắ̼n̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼m̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼b̼ộ̼i̼ ̼b̼ạ̼c̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼T̼.̼D̼.
V̼ì̼ ̼u̼ấ̼t̼ ̼ứ̼c̼ ̼q̼u̼á̼,̼ ̼T̼.̼D̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼ì̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼e̼m̼.̼ ̼C̼ó̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼n̼g̼ộ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼T̼.̼D̼,̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼m̼ẽ̼ ̼v̼ì̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼B̼ấ̼t̼ ̼k̼ể̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼a̼i̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼p̼h̼ấ̼n̼ ̼đ̼ấ̼u̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼s̼ẽ̼ ̼b̼ù̼ ̼đ̼ắ̼p̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼m̼á̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼n̼a̼y̼.
C̼ó̼ ̼l̼ẽ̼,̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼à̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼v̼à̼o̼.̼ ̼T̼ì̼n̼h̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼a̼m̼ ̼m̼ê̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼h̼ã̼y̼ ̼n̼h̼ớ̼,̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼k̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼”̼g̼i̼ữ̼ ̼m̼ì̼n̼h̼”̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼s̼ẵ̼n̼ ̼s̼à̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼l̼ý̼ ̼v̼à̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼t̼ế̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼,̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼h̼a̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ẽ̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼d̼à̼i̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ó̼ ̼h̼ã̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼e̼m̼ ̼b̼é̼.̼ ̼Đ̼ừ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼l̼i̼n̼h̼ ̼b̼é̼ ̼b̼ỏ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼”̼l̼ỡ̼ ̼l̼à̼n̼g̼”̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼t̼h̼ă̼n̼g̼ ̼h̼o̼a̼ ̼b̼ị̼ ̼d̼ọ̼a̼ ̼g̼i̼ế̼t̼,̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼h̼ố̼i̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼c̼ả̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼ó̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼c̼h̼à̼o̼ ̼đ̼ờ̼i̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼v̼ì̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼n̼ó̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼s̼ẵ̼n̼ ̼s̼à̼n̼g̼.̼

N̼g̼u̼ồ̼n̼:̼ ̼h̼t̼t̼p̼s̼:̼/̼/̼a̼f̼a̼m̼i̼l̼y̼.̼v̼n̼/̼c̼o̼-̼g̼a̼i̼-̼b̼i̼-̼c̼a̼-̼n̼h̼a̼-̼n̼g̼u̼o̼i̼-̼y̼e̼u̼-̼e̼p̼-̼p̼h̼a̼-̼t̼h̼a̼i̼-̼v̼i̼-̼t̼h̼a̼y̼-̼b̼o̼i̼-̼p̼h̼a̼n̼-̼t̼u̼o̼i̼-̼b̼e̼-̼k̼h̼o̼n̼g̼-̼h̼o̼p̼-̼d̼e̼-̼r̼a̼-̼3̼-̼d̼o̼i̼-̼d̼e̼u̼-̼k̼h̼o̼-̼2̼0̼1̼7̼0̼7̼0̼2̼1̼5̼3̼5̼4̼8̼4̼6̼1̼.̼c̼h̼n̼

Nguyetanh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.