C̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼n̼ứ̼c̼ ̼n̼ở̼,̼ ̼l̼o̼n̼ ̼t̼o̼n̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼b̼ế̼ ̼s̼a̼u̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼b̼ố̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼

C̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼n̼ứ̼c̼ ̼n̼ở̼,̼ ̼l̼o̼n̼ ̼t̼o̼n̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼b̼ế̼ ̼s̼a̼u̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼b̼ố̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼

C̼o̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼b̼ố̼ ̼v̼ề̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼l̼o̼n̼ ̼t̼o̼n̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼b̼ế̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼,̼ ̼s̼ợ̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼n̼é̼ ̼đ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼b̼é̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼ò̼a̼.̼

L̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼,̼ ̼b̼ộ̼ ̼đ̼ộ̼i̼,̼ ̼d̼â̼n̼ ̼q̼u̼â̼n̼.̼.̼.̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼ở̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼ố̼t̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼.̼ ̼T̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼h̼ọ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ố̼t̼,̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼.̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼v̼ì̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼r̼ả̼n̼h̼,̼ ̼h̼ọ̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼g̼h̼é̼ ̼q̼u̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼d̼á̼m̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼x̼a̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼C̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼h̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼b̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼v̼ề̼,̼ ̼b̼é̼ ̼c̼o̼n̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼l̼o̼n̼ ̼t̼o̼n̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼b̼ế̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼s̼ợ̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼b̼ố̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼é̼ ̼đ̼i̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼o̼n̼ ̼“̼b̼ắ̼t̼”̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼Q̼u̼á̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼“̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼t̼r̼ố̼n̼”̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼h̼é̼t̼ ̼ầ̼m̼ ̼”̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ố̼ ̼b̼ẩ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ế̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ô̼.̼
B̼ố̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼c̼ố̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼ ̼x̼a̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼r̼a̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼b̼é̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼ ̼(̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼C̼h̼ụ̼p̼ ̼m̼à̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼)̼

̼B̼ố̼ ̼x̼i̼n̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼n̼h̼á̼,̼ ̼b̼ố̼ ̼x̼i̼n̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼e̼m̼ ̼n̼h̼á̼.̼ ̼B̼ố̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ẩ̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼á̼”̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼g̼i̼ụ̼c̼ ̼v̼ợ̼ ̼r̼a̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼b̼é̼.̼ ̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼b̼ố̼ ̼l̼ạ̼n̼h̼ ̼l̼ù̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼ú̼t̼ ̼n̼g̼ỡ̼ ̼n̼g̼à̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼b̼ậ̼t̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼n̼ứ̼c̼ ̼n̼ở̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼ủ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼.̼ ̼D̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼,̼ ̼e̼m̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼m̼à̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ữ̼a̼.̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼t̼h̼ỉ̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼,̼ ̼b̼é̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼u̼i̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼x̼a̼ ̼b̼i̼ ̼b̼ô̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ố̼.̼ ̼C̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼.̼ ̼H̼ọ̼ ̼r̼ư̼n̼g̼ ̼r̼ư̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼ấ̼m̼ ̼t̼h̼í̼a̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼h̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ầ̼m̼ ̼l̼ặ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼.̼ ̼Đ̼i̼ể̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ĩ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼m̼ừ̼n̼g̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼h̼ậ̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼x̼a̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ẹ̼n̼ ̼n̼g̼à̼o̼.̼H̼a̼i̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼t̼ừ̼ ̼x̼a̼.̼ ̼(̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼C̼h̼ụ̼p̼ ̼m̼à̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼)̼

̼P̼h̼á̼p̼ ̼L̼u̼ậ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼B̼ạ̼n̼ ̼Đ̼ọ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼i̼n̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ố̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼H̼ạ̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼H̼o̼à̼,̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼A̼n̼ ̼-̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼T̼r̼í̼.̼ ̼V̼ì̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ị̼c̼h̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼x̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼ụ̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼d̼à̼i̼.̼ ̼M̼ặ̼c̼ ̼d̼ù̼ ̼b̼ậ̼n̼ ̼r̼ộ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼h̼ậ̼t̼ ̼g̼á̼i̼ ̼c̼ư̼n̼g̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼s̼ẵ̼n̼ ̼b̼á̼n̼h̼ ̼k̼e̼m̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼.̼
̼V̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼á̼n̼h̼ ̼ở̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼r̼à̼o̼ ̼s̼ắ̼t̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼x̼a̼.̼ ̼H̼a̼i̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ú̼a̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ợ̼ ̼q̼u̼â̼y̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼b̼á̼n̼h̼ ̼b̼ố̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼t̼h̼ổ̼i̼ ̼n̼ế̼n̼,̼ ̼h̼á̼t̼ ̼m̼ừ̼n̼g̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼h̼ậ̼t̼.̼ ̼H̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼a̼i̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼c̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ư̼ơ̼i̼ ̼r̼ó̼i̼,̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼m̼ũ̼ ̼c̼h̼ó̼p̼ ̼x̼i̼n̼h̼ ̼x̼ắ̼n̼ ̼v̼ẫ̼y̼ ̼t̼a̼y̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ố̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼g̼h̼ẹ̼n̼ ̼l̼ò̼n̼g̼.̼B̼a̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼x̼a̼ ̼h̼á̼t̼ ̼c̼h̼ú̼c̼ ̼m̼ừ̼n̼g̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼h̼ậ̼t̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼(̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼T̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼T̼r̼í̼)̼

̼B̼ữ̼a̼ ̼t̼i̼ệ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼h̼ậ̼t̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼t̼u̼y̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼s̼ơ̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼b̼è̼ ̼h̼a̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼ố̼ ̼ô̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼g̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼à̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼.̼ ̼N̼h̼ì̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼k̼h̼ổ̼,̼ ̼s̼ự̼ ̼h̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ầ̼m̼ ̼l̼ặ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ĩ̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼.̼ ̼H̼ọ̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼n̼ỗ̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼“̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼đ̼ấ̼u̼”̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼ổ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼.̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼v̼ì̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼ã̼y̼ ̼n̼â̼n̼g̼ ̼c̼a̼o̼ ̼ý̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼b̼ớ̼t̼ ̼g̼á̼n̼h̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼.̼ ̼C̼ò̼n̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼g̼ì̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼,̼ ̼h̼ã̼y̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼ý̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼n̼h̼é̼.̼
N̼g̼u̼ồ̼n̼:̼ ̼h̼t̼t̼p̼s̼:̼/̼/̼w̼w̼w̼.̼y̼a̼n̼.̼v̼n̼/̼c̼o̼n̼-̼g̼a̼i̼-̼k̼h̼o̼c̼-̼n̼u̼c̼-̼n̼o̼-̼l̼o̼n̼-̼t̼o̼n̼-̼d̼o̼i̼-̼b̼e̼-̼s̼a̼u̼-̼n̼h̼u̼n̼g̼-̼n̼g̼a̼y̼-̼b̼o̼-̼d̼i̼-̼c̼h̼o̼n̼g̼-̼d̼i̼c̼h̼-̼2̼7̼5̼0̼1̼9̼.̼h̼t̼m̼l̼

Nguyetanh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.