G̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼d̼â̼y̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼b̼ạ̼c̼ ̼”̼k̼h̼ủ̼n̼g̼”̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼g̼i̼a̼

G̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼d̼â̼y̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼b̼ạ̼c̼ ̼”̼k̼h̼ủ̼n̼g̼”̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼g̼i̼a̼

C̼ụ̼c̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼-̼ ̼B̼ộ̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼t̼ ̼p̼h̼á̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼d̼â̼y̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼b̼ạ̼c̼ ̼q̼u̼a̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼“̼k̼h̼ủ̼n̼g̼”̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼B̼2̼9̼.̼w̼i̼n̼.̼
̼Q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼x̼é̼t̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼h̼u̼g̼i̼ữ̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼2̼8̼ ̼t̼ỷ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼3̼2̼0̼.̼0̼0̼0̼ ̼U̼S̼D̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼P̼o̼r̼s̼c̼h̼e̼,̼ ̼L̼a̼n̼d̼ ̼R̼o̼v̼e̼r̼,̼ ̼M̼e̼r̼c̼e̼d̼e̼s̼ ̼B̼e̼n̼z̼.̼.̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼b̼ạ̼c̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼.̼

N̼g̼à̼y̼ ̼4̼/̼1̼1̼,̼ ̼C̼ụ̼c̼ ̼C̼S̼H̼S̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼,̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼a̼m̼ ̼1̼2̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼a̼n̼:̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼8̼)̼,̼ ̼B̼ù̼i̼ ̼Đ̼ì̼n̼h̼ ̼T̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼9̼3̼)̼,̼ ̼B̼ù̼i̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼9̼)̼,̼ ̼L̼ê̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼Đ̼ộ̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼9̼0̼)̼,̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼H̼i̼ế̼u̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼7̼)̼,̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼5̼)̼,̼ ̼T̼ô̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼9̼4̼)̼,̼ ̼Đ̼i̼n̼h̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼H̼i̼ể̼u̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼9̼2̼)̼,̼ ̼Đ̼i̼n̼h̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼9̼0̼)̼,̼ ̼L̼ạ̼i̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼Q̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼A̼n̼h̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼9̼3̼)̼,̼ ̼T̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼H̼u̼y̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼9̼3̼)̼,̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼D̼u̼y̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼9̼2̼)̼,̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼,̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼“̼T̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼b̼ạ̼c̼”̼.̼

̼B̼a̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼,̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼a̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼”̼Đ̼á̼n̼h̼ ̼b̼ạ̼c̼”̼,̼ ̼g̼ồ̼m̼ ̼Đ̼i̼n̼h̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼9̼6̼)̼,̼ ̼H̼à̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼9̼)̼,̼ ̼Đ̼à̼o̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼A̼n̼h̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼4̼)̼,̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼t̼à̼i̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼6̼,̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼(̼G̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼I̼T̼B̼T̼Z̼ ̼-̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼l̼ĩ̼n̼h̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼)̼ ̼l̼à̼m̼ ̼ă̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼H̼i̼ế̼u̼ ̼v̼ề̼ ̼m̼ả̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼.̼

̼T̼h̼á̼n̼g̼ ̼1̼1̼/̼2̼0̼1̼9̼,̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼H̼i̼ế̼u̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼r̼õ̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼w̼e̼b̼s̼i̼t̼e̼ ̼g̼a̼m̼e̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼H̼i̼ế̼u̼ ̼t̼u̼y̼ể̼n̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼H̼ù̼n̼g̼,̼ ̼Q̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼A̼n̼h̼,̼ ̼H̼i̼ể̼u̼,̼ ̼T̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼Đ̼ộ̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼.̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼M̼i̼n̼h̼,̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼,̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼v̼à̼ ̼H̼u̼y̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼k̼ỹ̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼H̼i̼ế̼u̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼m̼ã̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼g̼a̼m̼e̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼k̼ỹ̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼x̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼g̼a̼m̼e̼.̼ ̼T̼h̼á̼n̼g̼ ̼3̼/̼2̼0̼2̼0̼,̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼g̼a̼m̼e̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼B̼2̼9̼.̼w̼i̼n̼,̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼c̼á̼o̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼w̼e̼b̼s̼i̼t̼e̼ ̼t̼h̼u̼c̼k̼h̼u̼y̼a̼.̼n̼e̼t̼,̼ ̼t̼h̼e̼d̼o̼.̼t̼v̼,̼ ̼t̼h̼i̼e̼n̼d̼i̼a̼.̼c̼o̼m̼,̼ ̼g̼o̼s̼.̼c̼o̼m̼…̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼u̼ ̼h̼ú̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼.̼

̼V̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼t̼o̼á̼n̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼c̼á̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼w̼e̼b̼s̼i̼t̼e̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼3̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼q̼u̼a̼ ̼n̼g̼â̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼ả̼o̼ ̼B̼i̼t̼c̼o̼i̼n̼.̼ ̼T̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼8̼0̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼

̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼n̼g̼â̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼g̼a̼m̼e̼ ̼B̼2̼9̼.̼w̼i̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼m̼u̼a̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼g̼a̼m̼e̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼ạ̼c̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼b̼ạ̼c̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼B̼2̼9̼.̼w̼i̼n̼,̼ ̼H̼i̼ế̼u̼,̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼k̼ỹ̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼1̼5̼-̼8̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼/̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼.̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼d̼â̼y̼,̼ ̼Q̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼A̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼e̼s̼t̼ ̼g̼a̼m̼e̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ỉ̼u̼,̼ ̼b̼ầ̼u̼ ̼c̼u̼a̼,̼ ̼p̼o̼k̼e̼r̼,̼ ̼b̼ắ̼n̼ ̼c̼á̼,̼ ̼b̼à̼i̼ ̼l̼á̼,̼ ̼x̼ổ̼ ̼s̼ố̼…̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼b̼á̼o̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼ộ̼ ̼p̼h̼ậ̼n̼ ̼k̼ỹ̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼b̼ạ̼c̼,̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼1̼2̼-̼1̼3̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼/̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼(̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼2̼0̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼)̼.̼

̼C̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼ạ̼c̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼k̼ý̼ ̼t̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼v̼à̼ ̼n̼ạ̼p̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ẻ̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼,̼ ̼t̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼n̼g̼â̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼,̼ ̼v̼í̼ ̼m̼o̼m̼o̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼s̼ố̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼b̼ạ̼c̼.̼ ̼N̼ế̼u̼ ̼t̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼ạ̼c̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼r̼a̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼v̼à̼ ̼r̼ú̼t̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼a̼ ̼t̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼n̼g̼â̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼.̼

̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼b̼ạ̼c̼,̼ ̼6̼0̼0̼ ̼t̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼n̼g̼â̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼b̼ạ̼c̼,̼ ̼4̼0̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼l̼ý̼ ̼ở̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼H̼à̼n̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼,̼ ̼N̼h̼ậ̼t̼ ̼B̼ả̼n̼,̼ ̼C̼a̼m̼p̼u̼c̼h̼i̼a̼…̼ ̼M̼á̼y̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼ở̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼n̼ú̼p̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼m̼á̼c̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼.̼

 

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *