H̼L̼V̼ ̼P̼a̼r̼k̼ ̼H̼a̼n̼g̼ ̼S̼e̼o̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼v̼ụ̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼ ̼k̼h̼i̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼?̼

H̼L̼V̼ ̼P̼a̼r̼k̼ ̼H̼a̼n̼g̼ ̼S̼e̼o̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼v̼ụ̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼ ̼k̼h̼i̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼?̼

H̼L̼V̼ ̼P̼a̼r̼k̼ ̼H̼a̼n̼g̼ ̼S̼e̼o̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼r̼a̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼b̼ổ̼ ̼s̼u̼n̼g̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼v̼ệ̼ ̼Đ̼ỗ̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼Đ̼T̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼o̼ ̼A̼F̼F̼ ̼C̼u̼p̼ ̼2̼0̼2̼1̼.̼
̼T̼ố̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼4̼/̼1̼1̼,̼ ̼H̼L̼V̼ ̼P̼a̼r̼k̼ ̼H̼a̼n̼g̼ ̼S̼e̼o̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼U̼2̼3̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼g̼i̼à̼n̼h̼ ̼v̼é̼ ̼d̼ự̼ ̼v̼ò̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼U̼2̼3̼ ̼c̼h̼â̼u̼ ̼Á̼ ̼2̼0̼2̼2̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼v̼ị̼ ̼t̼r̼í̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼b̼ả̼n̼g̼ ̼I̼.̼ ̼N̼h̼à̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼H̼à̼n̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼Đ̼T̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼t̼ắ̼c̼ ̼“̼b̼o̼n̼g̼ ̼b̼ó̼n̼g̼”̼ ̼k̼h̼é̼p̼ ̼k̼í̼n̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼.̼
̼H̼L̼V̼ ̼P̼a̼r̼k̼ ̼H̼a̼n̼g̼ ̼S̼e̼o̼ ̼r̼ú̼t̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼Đ̼T̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼.̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼t̼a̼y̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼Đ̼T̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼Đ̼T̼ ̼N̼h̼ậ̼t̼ ̼B̼ả̼n̼ ̼(̼1̼9̼h̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼1̼/̼1̼1̼)̼,̼ ̼H̼L̼V̼ ̼P̼a̼r̼k̼ ̼H̼a̼n̼g̼ ̼S̼e̼o̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼b̼ó̼n̼g̼ ̼đ̼á̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼t̼h̼ả̼o̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼v̼ệ̼ ̼Đ̼ỗ̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼.̼ ̼V̼à̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼/̼1̼1̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼P̼a̼r̼k̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼b̼ổ̼ ̼s̼u̼n̼g̼ ̼Đ̼ỗ̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼Đ̼T̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼,̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼8̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼U̼2̼3̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼.̼

Vietnam vs Japan during their AFC Asian Cup UAE 2019 Quarter-Finals match at Al Maktoum stadium on 24 January 2019, in Dubai, UAE. Photo by Stringer / Lagardere Sports

̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼C̼L̼B̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼ý̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼t̼ừ̼ ̼H̼L̼V̼ ̼P̼a̼r̼k̼ ̼H̼a̼n̼g̼ ̼S̼e̼o̼ ̼v̼à̼ ̼V̼F̼F̼.̼ ̼P̼h̼í̼a̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼b̼ó̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼ầ̼u̼ ̼H̼i̼ể̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼c̼h̼ấ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼d̼õ̼i̼,̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼.̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼H̼L̼V̼ ̼P̼a̼r̼k̼ ̼H̼a̼n̼g̼ ̼S̼e̼o̼ ̼n̼h̼ấ̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼Đ̼ỗ̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼h̼a̼i̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼s̼ắ̼p̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼Đ̼T̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼l̼ư̼ợ̼t̼ ̼N̼h̼ậ̼t̼ ̼B̼ả̼n̼ ̼v̼à̼ ̼S̼a̼u̼d̼i̼ ̼A̼r̼a̼b̼i̼a̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼v̼ò̼n̼g̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼W̼o̼r̼l̼d̼ ̼C̼u̼p̼ ̼2̼0̼2̼2̼.̼ ̼T̼h̼a̼y̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼P̼a̼r̼k̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼Đ̼T̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼d̼õ̼i̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼í̼.̼

̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼r̼a̼,̼ ̼H̼L̼V̼ ̼P̼a̼r̼k̼ ̼H̼a̼n̼g̼ ̼S̼e̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼c̼ư̼n̼g̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼v̼ò̼n̼g̼ ̼b̼á̼n̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼A̼F̼F̼ ̼C̼u̼p̼ ̼2̼0̼2̼1̼,̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼b̼i̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼C̼L̼B̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼t̼ố̼t̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼C̼L̼B̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼h̼ố̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼Đ̼ỗ̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼s̼â̼n̼ ̼t̼h̼i̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼2̼1̼.̼

̼H̼ô̼m̼ ̼4̼/̼1̼1̼,̼ ̼C̼L̼B̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼V̼F̼F̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼Đ̼T̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼V̼F̼F̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼H̼L̼V̼ ̼P̼a̼r̼k̼ ̼H̼a̼n̼g̼ ̼S̼e̼o̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼k̼ể̼ ̼t̼r̼ê̼n̼.̼

̼“̼H̼L̼V̼ ̼P̼a̼r̼k̼ ̼H̼a̼n̼g̼ ̼S̼e̼o̼ ̼đ̼ã̼ ̼r̼ú̼t̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼b̼ổ̼ ̼s̼u̼n̼g̼ ̼Đ̼ỗ̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼Đ̼T̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ề̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼C̼L̼B̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼.̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼ở̼ ̼C̼L̼B̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ậ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼t̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼l̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼H̼L̼V̼ ̼P̼a̼r̼k̼ ̼H̼a̼n̼g̼ ̼S̼e̼o̼”̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼V̼F̼F̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼5̼/̼1̼1̼.̼

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *