N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ớ̼ ̼b̼ị̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼á̼n̼ ̼t̼ù̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼ ̼g̼i̼ậ̼t̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼g̼â̼y̼ ̼á̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼ă̼m̼ ̼c̼â̼y̼ ̼s̼ố̼

N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ớ̼ ̼b̼ị̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼á̼n̼ ̼t̼ù̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼ ̼g̼i̼ậ̼t̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼g̼â̼y̼ ̼á̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼ă̼m̼ ̼c̼â̼y̼ ̼s̼ố̼

X̼é̼t̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼h̼ồ̼ ̼s̼ơ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼V̼K̼S̼N̼D̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼b̼ổ̼ ̼s̼u̼n̼g̼.̼

̼N̼g̼à̼y̼ ̼1̼6̼-̼1̼0̼,̼ ̼T̼A̼N̼D̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼P̼h̼ụ̼n̼g̼ ̼H̼i̼ệ̼p̼,̼ ̼H̼ậ̼u̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼x̼é̼t̼ ̼x̼ử̼ ̼v̼ụ̼ ̼H̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼H̼ữ̼u̼ ̼N̼h̼ơ̼n̼ ̼(̼3̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼ ̼R̼ạ̼c̼h̼ ̼G̼ò̼i̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼A̼,̼ ̼H̼ậ̼u̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼)̼ ̼b̼ị̼ ̼V̼K̼S̼N̼D̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼t̼ố̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼.̼ ̼X̼é̼t̼ ̼x̼ử̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼1̼-̼1̼0̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼R̼ồ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼5̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼7̼-̼4̼,̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼R̼ồ̼i̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼N̼h̼ơ̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ể̼n̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼đ̼i̼ ̼q̼u̼a̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼N̼h̼ơ̼n̼ ̼r̼ủ̼ ̼R̼ồ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼ ̼g̼i̼ậ̼t̼.̼ ̼C̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼i̼ậ̼t̼ ̼t̼ú̼i̼ ̼x̼á̼c̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼N̼g̼â̼n̼ ̼b̼á̼n̼ ̼v̼é̼ ̼s̼ố̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼b̼ỏ̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼.̼.̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼N̼h̼ơ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼R̼ồ̼i̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼t̼ú̼i̼ ̼x̼á̼c̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼1̼,̼3̼5̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼N̼h̼ơ̼n̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼R̼ồ̼i̼ ̼3̼0̼0̼.̼0̼0̼0̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼N̼h̼ơ̼n̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼x̼à̼i̼ ̼v̼à̼ ̼m̼u̼a̼ ̼m̼a̼ ̼t̼ú̼y̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼.̼ ̼T̼ú̼i̼ ̼x̼á̼c̼h̼ ̼v̼à̼ ̼1̼5̼ ̼t̼ờ̼ ̼v̼é̼ ̼s̼ố̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼N̼g̼â̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼N̼h̼ơ̼n̼ ̼n̼é̼m̼ ̼b̼ỏ̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼s̼ô̼n̼g̼.̼
H̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼H̼ữ̼u̼ ̼N̼h̼ơ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ò̼a̼
̼A̼n̼h̼ ̼N̼g̼â̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼â̼n̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼P̼h̼ụ̼n̼g̼ ̼H̼i̼ệ̼p̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼,̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼N̼h̼ơ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼R̼ồ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼ ̼g̼i̼ậ̼t̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼.̼ ̼X̼ử̼ ̼s̼ơ̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼T̼A̼N̼D̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼N̼h̼ơ̼n̼ ̼b̼ố̼n̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼ù̼,̼ ̼R̼ồ̼i̼ ̼b̼a̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼s̼á̼u̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼ù̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼N̼h̼ơ̼n̼ ̼k̼h̼á̼n̼g̼ ̼c̼á̼o̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼o̼a̼n̼.̼ N̼h̼ơ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼7̼-̼4̼ ̼N̼h̼ơ̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼m̼í̼a̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼c̼h̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼N̼a̼m̼ ̼ở̼ ̼x̼ã̼ ̼A̼n̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼(̼U̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼T̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼,̼ ̼K̼i̼ê̼n̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼)̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼đ̼ó̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼ă̼m̼ ̼k̼i̼l̼o̼m̼e̼t̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼R̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼ ̼g̼i̼ậ̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼
Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ò̼a̼
̼T̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼n̼a̼y̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼v̼ắ̼n̼g̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼R̼ồ̼i̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼.̼ ̼G̼i̼ả̼i̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼l̼ý̼ ̼d̼o̼ ̼v̼ắ̼n̼g̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼:̼ ̼Đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼d̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼l̼ý̼ ̼d̼o̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼P̼h̼ụ̼n̼g̼ ̼H̼i̼ệ̼p̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼ ̼R̼ồ̼i̼ ̼d̼o̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼á̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼ạ̼i̼ ̼g̼i̼a̼m̼ ̼K̼i̼n̼h̼ ̼N̼ă̼m̼ ̼(̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼B̼ộ̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼)̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼ý̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼t̼r̼í̼c̼h̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼B̼ộ̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼ ̼Đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼L̼u̼ậ̼t̼ ̼T̼ố̼ ̼t̼ụ̼n̼g̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼5̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼n̼à̼o̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ạ̼i̼. C̼ò̼n̼ ̼N̼h̼ơ̼n̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼o̼a̼n̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼R̼ồ̼i̼ ̼v̼u̼ ̼k̼h̼ố̼n̼g̼.̼ ̼”̼R̼ồ̼i̼ ̼v̼u̼ ̼k̼h̼ố̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼.̼ ̼B̼ở̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼v̼à̼o̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼g̼o̼á̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼v̼à̼ ̼R̼ồ̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼â̼u̼ ̼t̼h̼u̼ẫ̼n̼ ̼c̼ự̼ ̼c̼ã̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼b̼à̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼u̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼g̼i̼ậ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼R̼ồ̼i̼,̼ ̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼.

T̼ừ̼ ̼đ̼ó̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼R̼ồ̼i̼.̼ ̼V̼ề̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼N̼g̼â̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼g̼ặ̼p̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼d̼o̼ ̼v̼ì̼ ̼s̼a̼o̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼đ̼ổ̼ ̼o̼a̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼.̼ ̼M̼o̼n̼g̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼x̼e̼m̼ ̼x̼é̼t̼ ̼x̼ử̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ộ̼i̼”̼ ̼-̼ ̼N̼h̼ơ̼n̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼t̼r̼ầ̼n̼.̼ Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼,̼ ̼N̼h̼ơ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼á̼c̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼h̼ơ̼n̼.̼ ̼B̼ở̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼d̼ạ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼g̼ì̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼á̼c̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ẹ̼o̼ ̼(̼v̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ẹ̼o̼ ̼ở̼ ̼đ̼u̼ô̼i̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼m̼à̼y̼)̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼.̼̼ K̼h̼i̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼ ̼v̼à̼ ̼V̼K̼S̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼é̼t̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼x̼o̼n̼g̼,̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼ý̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼ý̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼h̼ồ̼ ̼s̼ơ̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼V̼K̼S̼N̼D̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼P̼h̼ụ̼n̼g̼ ̼H̼i̼ệ̼p̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼b̼ổ̼ ̼s̼u̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼.̼
C̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼h̼ồ̼ ̼s̼ơ̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼b̼ổ̼ ̼s̼u̼n̼g̼
T̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼V̼K̼S̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼h̼ồ̼ ̼s̼ơ̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼b̼ú̼t̼ ̼l̼ụ̼c̼;̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ệ̼n̼ ̼g̼â̼y̼ ̼á̼n̼;̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼m̼â̼u̼ ̼t̼h̼u̼ẫ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼g̼i̼ả̼i̼.̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼a̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼é̼p̼ ̼c̼u̼n̼g̼,̼ ̼m̼ớ̼m̼ ̼c̼u̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼.̼ T̼r̼o̼n̼g̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼x̼é̼t̼ ̼x̼ử̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼1̼-̼1̼0̼,̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼ ̼L̼â̼m̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼K̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼b̼à̼o̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼(̼m̼i̼ễ̼n̼ ̼p̼h̼í̼)̼ ̼c̼h̼o̼ ̼H̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼H̼ữ̼u̼ ̼N̼h̼ơ̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼u̼ấ̼t̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼c̼u̼n̼g̼,̼ ̼d̼ụ̼ ̼c̼u̼n̼g̼,̼ ̼m̼ớ̼m̼ ̼c̼u̼n̼g̼;̼ ̼h̼ồ̼ ̼s̼ơ̼ ̼c̼ó̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼ẩ̼y̼ ̼x̼ó̼a̼.
H̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼H̼ữ̼u̼ ̼N̼h̼ơ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼ ̼L̼â̼m̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼K̼h̼u̼y̼ể̼n̼
H̼ồ̼ ̼s̼ơ̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼b̼ú̼t̼ ̼l̼ụ̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ấ̼t̼,̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼h̼ồ̼ ̼s̼ơ̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼h̼ồ̼ ̼s̼ơ̼.̼ ̼D̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼v̼ấ̼n̼.̼ ̼ T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼p̼h̼ú̼c̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼T̼A̼N̼D̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼H̼ậ̼u̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼ủ̼y̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼á̼n̼ ̼s̼ơ̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼d̼a̼n̼h̼,̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼d̼â̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼N̼h̼ơ̼n̼,̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼h̼ồ̼ ̼s̼ơ̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼V̼K̼S̼N̼D̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼.̼

Nguồn: h̼t̼t̼p̼s̼:̼/̼/̼p̼l̼o̼.̼v̼n̼/̼p̼h̼a̼p̼-̼l̼u̼a̼t̼/̼d̼i̼e̼u̼-̼t̼r̼a̼-̼b̼o̼-̼s̼u̼n̼g̼-̼v̼u̼-̼a̼n̼-̼k̼e̼u̼-̼o̼a̼n̼-̼t̼o̼i̼-̼c̼u̼o̼p̼-̼x̼u̼y̼e̼n̼-̼k̼h̼o̼n̼g̼-̼7̼9̼8̼0̼0̼7̼.̼h̼t̼m̼l̼

Nguyetanh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.