G̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼d̼â̼y̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼b̼ạ̼c̼ ̼”̼k̼h̼ủ̼n̼g̼”̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼g̼i̼a̼

G̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼d̼â̼y̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼b̼ạ̼c̼ ̼”̼k̼h̼ủ̼n̼g̼”̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼g̼i̼a̼

N̼g̼à̼y̼ ̼6̼/̼1̼1̼/̼2̼0̼1̼4̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼ư̼u̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼r̼ã̼i̼,̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼2̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼s̼ắ̼t̼ ̼d̼à̼i̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼c̼h̼ụ̼c̼ ̼m̼é̼t̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼g̼i̼à̼n̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼1̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼2̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼ ̼N̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼1̼2̼/̼2̼0̼1̼4̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼đ̼à̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼d̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼0̼m̼ ̼b̼ị̼ ̼s̼ậ̼p̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼ổ̼ ̼b̼ê̼ ̼t̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ụ̼ ̼m̼ũ̼ ̼H̼7̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼k̼h̼ố̼i̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼b̼ê̼ ̼t̼ô̼n̼g̼ ̼s̼ắ̼t̼ ̼t̼h̼é̼p̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼đ̼ổ̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼P̼h̼ú̼.̼ ̼M̼a̼y̼ ̼s̼a̼o̼,̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼c̼ ̼n̼à̼o̼…̼ ̼V̼à̼o̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼1̼0̼/̼2̼0̼1̼6̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼a̼o̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼.̼

mylinh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *